Návštěvní řády státního zámku Lysice

Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník
seznámení se s těmito návštěvními řády.

Národní památkový ústav 
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU A NÁDVOŘÍ
STÁTNÍHO ZÁMKU LYSICE

(dále jen „památkový objekt“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU A NÁDVOŘÍ
Památkový objekt včetně nádvoří je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1.    Pokladna památkového objektu je v návštěvních dnech otevřena  v období duben a říjen  od 9.45 do 15 hod., v květnu a záři od 9.45 do 15 hod. a o víkendech do 16 hodin,  v červnu  od 8.45 do 16.00 hod. v červenci  a v srpnu od 8.45 do 17 hod.
2.    Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně památkového objektu a na webových stránkách:  www.zamek-lysice.cz
3.    Prohlídkové okruhy  jsou  okruhy s průvodcem, prohlídka nádvoří je bez průvodce.
4.    Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami a jejich maximální kapacitu určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i památkového objektu je stanovena s ohledem na provozní podmínky památkového objektu a bezpečnost návštěvníků.
5.    Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 návštěvníků, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina s méně než 5 návštěvníky vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky v daný den se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.
6.    Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu, a to písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec nejpozději 15 minut před sjednanou dobou pro začátek prohlídky u pokladny památkového objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 – VSTUPNÉ
1.    Za prohlídku do památkového objektu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v  Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu a na jeho webových stránkách www.zamek-lysice.cz.
2.    Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence vyznačen čas zahájení prohlídky.
3.    Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá bez náhrady.
4.    Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
5.    Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh a uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
1.    Při prohlídce interiérů a nádvoří památkového objektu je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.
2.    Z důvodů nepříznivého počasí, pronájmu památkového objektu/nádvoří nebo kritických technických problémů může správa památkový objekt nebo jeho část uzavřít.
3.    Dětem do 15 let je povolen vstup do památkového objektu/nádvoří pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
4.    V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
5.    Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu nebo cizojazyčným textem. Při tlumočení je třeba vždy dbát na to, aby ostatní návštěvníci ani výklad průvodce nebyli nepřiměřeně rušeni a na zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 – OCHRANA A BEZPEČNOST
1.    Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu/nádvoří pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
2.    Pro ochranu památkového objektu a nádvoří, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
3.    Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do památkového objektu/nádvoří zcela zakázán.
4.    Vstup do památkového objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
5.    V památkovém objektu/nádvoří je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků objektu.
6.    Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do památkového objektu/nádvoří veškeré chladné, střelné či palné zbraně, výbušniny a chemikálie včetně jejich replik.
7.    Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, objemnými taškami, tyčovými či mokrými deštníky a zvířaty.
8.    Návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vstupem na prohlídku bere na vědomí, že může být podroben veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením a požádán na vyčkání příjezdu Policie ČR za účelem vyšetření zjištěného poškození nebo ztráty.
9.    Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat památkový objekt/nádvoří a jeho kulturní mobiliář. Zejména je zakázáno:
a)    dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
b)    během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
c)    rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu památkového objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
d)    jíst a pít v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem;
e)    propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek;
f)    dotýkat se či manipulovat se skříňkami s elektrickými rozvody, signalizačním zařízení, hasicími přístroji a všemi dalšími technickými zařízeními;
g)    manipulovat s dotykovými obrazovkami, kamerami a dalším vybavením památkového objektu či prostoru pokladny/návštěvnického centra.
h)    dotýkat se či manipulovat s informačním systémem památkového objektu.
10.    Pohyb zvířat  
a) v interiéru zámku (prohlídkových trasách):
Je zakázán s výjimkou psa malého plemene neseného v tašce a  vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“) na základě předchozího souhlasu správy památkového objektu (na některých trasách je pohyb s asistenčními psi z provozních důvodů omezen nebo zakázán). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem.
b) na nádvoří :
                     – zvíře musí být na vodítku.
                     – majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku, se kterým hospodaří Národní památkový ústav.
                     –  osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
                       
11.    V interiérech památkového objektu je zakázáno fotografování, natáčení a pořizování jiné dokumentace vyjma místností, které návštěvníkům specifikuje průvodce na začátku každé prohlídky, ve kterých je fotografování s respektem k ostatním účastníkům prohlídky povoleno. V případě, že je fotografování povoleno, není tak možné činit s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Fotografovat průvodce bez jeho vysloveného souhlasu není povoleno. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ
1.    Kouření je možné pouze na nádvořích na vyznačených místech – v prostoru zahrádky Café Dubsky nebo na vnitřním nádvoří  (označeno piktogramem).
2.    Při prohlídce interiérů památkové objektu/nádvoří nebo v případě, že je v památkovém objektu/nádvoří pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci/prohlídce na vědomí a je srozuměn s tím, že v jejím průběhu může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.    Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail  lysice@npu.cz. Vyjádřit svojí pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na územní památkové správě NPÚ v Kroměříži.
2.    Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v památkovém objektu/nádvoří odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
3.    Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
4.    Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2023; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZAHRADY
STÁTNÍHO ZÁMKU LYSICE

(DÁLE JEN „ZAHRADA“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST ZAHRADY
Zahrada je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA
1.    Zahrada je veřejnosti přístupná v otevírací době památkového objektu.
2.    Přístup do zahrady může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být zahrada pro veřejnost i zcela uzavřena.

Článek 3 – VSTUPNÉ
1.    Vstup do zahrady je pro návštěvníky zpoplatněn.
2.    Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup do zahrady zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1.    Prohlídka i pobyt v zahradě jsou bez průvodce.

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
1.    V zahradě je zakázáno:
a.    Požívat alkohol a omamné látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných návykových látek je přístup do zahrady zakázán.
b.    Kouřit (i elektronické cigarety), rozdělávat a používat otevřený oheň.
c.    Používat veškerou pyrotechniku.
d.    Nošení zbraní.
e.    Pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové cesty/chodníky, trhat a lámat květiny, otrhávat květy/listy  a plody stromů, keřů, a dalších rostlin, lámat větve, lézt po stromech a keřích, přelézat a podlézat ploty, zdivo a zábradlí, lovit zvěř a ptactvo či jakkoliv ubližovat a poškozovat či odnášet faunu a flóru zde se nacházející.
f.    Využívat travní plochy k piknikům; výjimkou jsou vyznačené plochy.
g.    Krmit v zahradách chovaná zvířata.
h.    Slézat a narušovat příbytky chované zvěře.
i.    Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení zahrady, psát nebo malovat po zdech, sochách, obkladech a obložení, skalách a dalších přírodních a stavebních prvcích v zahradě.
j.    Koupat se v kašnách a bazénu.
k.    Jezdit a parkovat motorovými vozidly, jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod.                                                                 
l.    Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy objektu.                                                                                                                                               
m.    Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše či jakkoliv jinak znečišťovat zahradu.
n.    Tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.
o.    Létat s drony; případné výjimky povoluje správa zámku: lysice@npu.cz. Tel.: 516 472 235
p.    Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“ v zahradě, není povoleno.
q.    Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků i fauny.
r.    Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
2.    Pro ochranu zahrady a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
3.    Při prohlídce zahrady je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, vodním plochám popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z podstaty zahrady. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP DO ZAHRADY S JÍZDNÍM KOLEM a dalšími dopravními prostředky
1.    Do zahrad je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod. zakázán.

Článek 7 – VSTUP DO ZAHRADY SE ZVÍŘATY
1.    V zahradě není povolen  pohyb zvířat  (a to ani na vodítku).

Článek 8 – FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ
1.    V zahradě je návštěvníkům umožněno fotografování a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
2.    Fotografování a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a fotografování a natáčení komerční  i svatební focení je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného fotografování/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o fotografování/natáčení zasílejte na: lysice@npu.cz.
3.    V případě, že je v zahradě pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek  9 –  DALŠÍ USTANOVENÍ
1.    V zahradě je přísně zakázáno provádět výkopové práce, nebo poškozování povrchů a zeleně na základě pohybu např. s detektory kovů.
2.    Na pozemcích památkového objektu je zakázáno stanování a kempování.

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.    Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucí správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na: lysice@npu.cz, 516 472 235.
2.    Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
3.    Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
4.    Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2024 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

NATIONAL HERITAGE INSTITUTE
REGIONAL HISTORIC SITES MANAGEMENT IN KROMĚŘÍŽ
RULES FOR VISITORS TO THE GARDEN
OF THE Lysice STATE CHATEAU

(HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “GARDEN”)

Article 1 – GARDEN ACCESSIBILITY
The garden is part of a national cultural monument protected under Act No. 20/87 Coll. on National Heritage Protection, as amended.

Article 2 – VISITING HOURS
1.    The garden is open to the public during the opening hours of the chateau.
2.    Access to the garden may be adjusted by the heritage site administration if the operational or security situation requires so. For operational reasons (film shooting, commercial rental, etc.) the garden may be closed to the public.

Article 3 – ENTRANCE FEE
1.    The entry to the garden is subject to a fee.
2.    Persons under 15 years of age without an adult are not allowed to enter the garden.

Article 4 – ORGANISATION OF VISITOR ACTIVITIES
1.    The tour and the stay in the garden are unguided.

Article 5 – PROTECTION OF CULTURAL MONUMENTS
1.    The following is prohibited in the garden:
a.    Consumption of alcohol and intoxicating substances. Persons reasonably suspected of being intoxicated or having used a drug or other addictive substances are prohibited from entering the garden.
b.    Smoking (including electronic cigarettes), lighting and using open fire.
c.    Using any type of pyrotechnics.
d.    Carrying weapons.
e.    Moving outside the marked paths, treading new paths/trails, picking and damaging flowers, plucking blossoms/leaves and fruits of trees, shrubs and other plants, breaking branches, climbing trees and shrubs, climbing over or under fences, walls and railings, hunting game and birds, or in any way harming and damaging or taking away the garden fauna and flora.
f.    Using lawn areas for picnics; designated areas are an exception.
g.    Feeding animals kept in gardens.
h.    Climbing down and disturbing the home of the animals kept here.
i.    In any way damaging, destroying or removing garden furnishings, writing or painting on walls, statues, tiles and paneling, rocks and other natural and structural elements in the garden.
j.    Bathing in fountains and the pool.
k.    Driving and parking motor vehicles, riding bicycles, scooters, roller skates, skateboards, etc.                                                                 
l.    Posting or distributing posters, leaflets, etc. without the knowledge of the chateau administration.                                                                                                                                               
m.    Throwing litter outside the bins or otherwise littering the garden.
n.    Camping, playing ball games, sledging, skiing and skating.
o.    Flying drones; any exception must be granted by the chateau administration: lysice@npu.cz. Tel.: 516 472 235
p.    Geocaching and placing "caches" in the garden.
q.    Disturbing the peace, order, safety and good manners, loudly playing music or other sound recordings, shouting and loudly expressing oneself in a way that disturbs other visitors and the fauna.
r.    Touching or tampering with the information system.
2.    For the protection of the garden and its visitors, selected outdoor areas are monitored by a surveillance camera recording system. Information on data protection is available on the website www.npu.cz in the data protection section.
3.    When taking a tour of the garden, visitors should pay particular attention to uneven road surfaces, lowered passages, water areas or other hazards arising from the nature of the garden. Visitors are required to take the utmost care for their own safety, the safety of any children they accompany and any other persons entrusted to them.

Article 6 – ENTERING THE GARDEN WITH A BIKE and other means of transport
1.    Visitors riding bicycles, scooters, roller skates, skateboards, etc. are not allowed to enter the gardens.

Article 7 – ENTERING THE GARDEN WITH ANIMALS
1.    Animals are not allowed in the garden (including on a leash).

Article 8 – TAKING PHOTOS AND RECORDING VIDEOS  
1.    Visitors are allowed to take photos and videos for their own use In the garden while respecting and protecting the privacy of other visitors.
2.    Photographing and filming visitors for public presentation or commercial and wedding purposes must be arranged in advance, in writing, with the chateau administration, specifying the date of any photographing/filming and other details. Please send requests for photographing/filming to: lysice@npu.cz.
3.    If a cultural or other event open to the public is held in the garden, the visitors acknowledge and understand that photo/video documentation may be taken during the event. Such documentation will be used exclusively to fulfill the legitimate interests of the National Heritage Institute (also referred to as " NPÚ") to promote the event, inform about the event, etc. on the Internet, in social media, printed materials, etc. Photo/video documentation will be taken mainly to capture the course of the event as a whole, not specific individuals. Should the visitors have any objections to this, they can contact the event organizer. The NPÚ always protects the personal data obtained against any misuse and processes them in accordance with applicable legislation. Information on the protection of personal data, including information on the rights of visitors, is available on the NPÚ website www.npu.cz, in the Personal Data Protection section.

Article 9 – FINAL PROVISIONS
1.    It is strictly forbidden to excavate or damage surfaces and greenery in the garden using, for example, metal detectors.
2.    Pitching tents and camping on the grounds of the heritage site is prohibited.

Article 10 – FINAL PROVISIONS
1.    Visitors may submit their wishes, commendations or criticism in writing directly at the heritage site in the book of wishes and complaints, which will be presented to them upon request by the head of the heritage site administration. In addition, visitors may submit oral, written or telephone requests to: lysice@npu.cz, 516 472 235.
2.    Under applicable law,  visitors are liable to the National Heritage Institute or the heritage site administration for any violation of the Rules for Visitors and for any damage caused to property. The liability of the heritage site administration for any damage caused to visitors during their stay on the site is governed by generally applicable legal regulations. The National Heritage Institute shall not be liable to visitors for any damage resulting from a failure to comply with these Rules.
3.    In justified cases, exceptions from the Rules for Visitors may be granted by the head of the heritage site administration.
4.    These Rules for Visitors come into force on 1 March 2024, whereby the existing Rules for Visitors are repealed.

NATIONALE DENKMALSCHUTZINSTITUT
TERRIORIALE DENKMALVERWALTUNG IN KROMĚŘÍŽ
BESUCHERORDNUNG DES GARTENS DES STAATLICHEN SCHLOSSES LYSICE
(WEITER NUR “GARTEN”)

Artikel 1 – Zugänglichkeit des Gartens
Der Garten ist der Bestandteil eines nationalen Kulturdenkmals, geschützt durch das Gesetz N. 20/87 über den Staatschutz, laut der folgenden Vorschriften.

Artikel 2 – Besucherzeit
1.    Der Garten ist der Öffentlichkeit während der Öffnungszeit des Denkmalobjektes zugänglich.
2.    Der Zugang in den Garten kann von der Verwaltung des Denkmalsobjektes je nach der Betriebs- oder Sicherheitssituation (Filmen, Kommerzvermietung usw.) geändert oder geschlossen werden.

Artikel 3 – Eintrittspreis
1.    Der Eintritt in den Garten ist mit einer Gebühr belegt.
2.    Personen im Alter unter 15 Jahren ist der Zugang ohne erwachsene Begleitung nicht ermöglicht.

Artikel 4 – Organisation des Besucherbetriebes
1.    Besichtigung und Verweilen im Garten sind ohne Führung.

Artikel 5 – Schutz des Kulturdenkmals
1.    Im Garten ist es verboten:
a.    Alkohol und Rauschmittel konsumieren. Personen, die in Verdacht gekommen sind, dass sie betrunken sind, Drogen oder Suchtmittel einnahmen ist der Eintritt verboten.
b.    Rauchen (auch elektronische Zigaretten), Feuer machen.
c.    Alle Art von Sprengstoffen.
d.    Alle Art von Waffen tragen.
e.    Sich außerhalb der markierten Wege zu bewegen, neue Wege bilden, pflücken und brechen von Blumen, Blättern und Früchten von Bäumen und Sträuchern und weiteren Pflanzen, brechen von Ästen, klettern auf Bäumen und Sträuchern, klettern über Zaune, Gerüste, Tiere jagen und Vögel und auf jegliche Art die Fauna und Flora beschädigen.
f.    Rasenflächen zum Picknick benützen, außer markierte Stellen.
g.    Im Garten lebende Tiere zu füttern.
h.    Die Behausung der Tiere stören.
i.    Auf jegliche Weise die Gartenmöbel beschädigen oder wegtragen, auf die Wände, Skulpturen, Beläge, Felsen und weiteres Natur- oder Baumaterial im Garten
schreiben oder malen.
j.    Im Brunnen und Bassin baden.
k.    Fahren und Parken in Motorwägen, Fahrrad-, Roller- Schlittschuh- Skateboardfahren usw.
l.    Plakate, Flugblätter, ohne die Kenntnis der Verwaltung des Objekts zu kleben, verteilen.
m.    Abfälle außer in die Abfallkörbe werfen oder auf eine andere Weise den Garten verunreinigen.
n.    Kampieren, Ballspiele spielen, rodeln, Schifahren usw.
o.    Drohne fliegen lassen, Ausnahmen werden von der Schlossverwaltung erlaubt: lysice@npu.cz. Tel.: 516 472 235
p.    Verboten ist Geocaching in jeder Form.
q.     Ruhe, Ordnung, Sicherheit und gute Sitten stören, laute Musik oder andere Art von Lärm verursachen, schreien und sich laut benehmen und Besucher und Tiere stören.
r.    Das Informationssystem berühren oder manipulieren.
2.    Für den Schutz des Gartens und der Besucher werden die Außenräume mit einem Kamerasystem mit Aufnahmen überwacht. Informationen über den Datenschutz der Personen finden Sie auf den Seiten www.npu.cz.
3.    Bei der Besichtigung ist es nötig die Unebenheit des Bodens, niedrigere Durchgänge, Wasserflächen oder andere Risiken, die dem Milieu eines Gartens entsprechen, zu beachten. Die Besucher sind verpflichtet auf ihre eigene Sicherheit, die Sicherheit der Kinder und weiterer anvertrauten Personen zu achten.

Artikel 6 – Eintritt in den Garten mit dem Fahrrad und anderen Verkehrsmitteln
1.    In dem Garten ist jegliche Bewegung mit Fahrrad, Roller, Schlittschuhen, Skateboard usw. verboten.

Artikel 7 – Eintritt mit den Tieren in den Garten
1.    Eintritt mit den Tieren in den Garten ist verboten.

Artikel 8 – Fotografieren und Aufnahmen machen
1.    Fotografieren und Aufnahme machen ist den Besuchern erlaubt mit Rücksicht auf den Schutz der Privatzone anderer Personen.
2.    Fotografieren und Aufnahme machen für die öffentliche Präsentation, Kommerzfotografieren, Hochzeiten usw., muss man im Voraus besprechen, auf schriftliche Art mit der Verwaltung des Objekts mit genau angeführtem Datum und anderen Einzelheiten bestellen.  Die Anträge für Fotografieren schicken Sie auf die Adresse: lysice@npu.cz.
3.    Im Falle, dass im Garten eine Kulturaktion mit der Anwesenheit der Öffentlichkeit stattfindet, soll der Besucher damit einverstanden sein, wenn er an der Aktion teilnimmt, dass man dabei Fotodokumentation, Videodokumentation anfertigt. Diese Dokumentation dient ausschließlich den berechtigten Interessen der Nationalen Denkmalschutzinstitution für die Werbung, Information usw. Für die Web-Seiten, Medien usw. Diese Dokumentation wird sich ausschließlich auf den Lauf der Aktion konzentrieren nicht auf einzelne Personen.  Wenn jedoch der Besucher einen Vorbehalt äußern will, soll er sich auf die Organisatoren der Veranstaltung wenden. Das Institut schützt jegliche persönlichen Angaben in der Vereinbarung mit der aktuellen Legislative.  Weitere Informationen: www.npu.cz.

Artikel 9 – Schlussbestimmungen
1.    Im Garten darf man nicht Grabarbeiten durchführen, Oberflächen und Grünanlagen beschädigen z.B. mit Metall Detektor.
2.    Man darf nicht Lager aufstellen oder zelten, kampieren.

Artikel 10 – Schlussbestimmungen
1.     Wünsche, Anerkennungen, Aufwände können die Besucher schriftlich direkt im Denkmalobjekt in das Buch der Wünsche und Beschwerden, das ihnen die Leitung der Denkmalverwaltung zu Verfügung stellt, eintragen. Seine Beiträge kann der Besucher aber auch mündlich, schriftlich oder telefonisch vermitteln: lysice@npu.cz, 516 472 235.
2.    Für jegliche vom Besucher verursachte Schäden ist der Besucher dem nationalen Denkmalschutzinstitut verantwortlich, oder der Verwaltung des Objekts nach den gültigen Rechtsvorschriften. Das Nationale Denkmalschutzinstitut ist dem Besucher für von ihm verursachten Schäden und nicht respektieren der Besucherordnung nicht verantwortlich.
3.    Eine Ausnahme aus der Besucherordnung kann aus begründeten Ursachen nur der Leiter der Verwaltung des Denkmalobjekts erteilen.
4.    Diese Besucherordnung gewinnt am 1. 3. 2024 an Gültigkeit und zugleich wird die bisherige Besucherordnung aufgehoben.