Návštěvní řád

Vážení návštěvníci, zde je vám k dispozici návštěvní řád.

Národní památkový ústav
územní památková správa v Kroměříži

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
státní zámek Lysice (dále jen „objekt“)


Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU
1. Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:
a) Části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)
b) Části objektu volně přístupné veřejnosti (1. nádvoří ) od 24.března do 31. října příslušného roku denně od 6.00 do 22.00 hod.
c) Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „Návštěvní okruhy“, které se dělí na Návštěvní okruhy přístupné bez průvodce a Návštěvní okruhy přístupné pouze s průvodcem.
d) Návštěvní okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto: duben a říjen pouze o víkendech, svátku (jinak pouze předem sjednané prohlídky), květen až září denně mimo pondělí, pokud není svátkem

Základní návštěvní okruh:

I. Reprezentační prostory                                                                                                                                duben a říjen 10:00 - 16:00
květen a září 09:00 - 16:00
červen 09:00 - 16:00, o víkendech, svátku do 17:00
červenec a srpen 09:00 - 17:00

Délka prohlídky: cca 50 minut
Maximální počet osob v prohlídce: 45

Návštěvní okruhy:

II. Privátní a hostinské apartmány                                                                                                                 duben a říjen 10:00 - 16:00
květen a září 09:00 - 16:00
červen 09:00 - 16:00, o víkendech, svátku do 17:00
červenec a srpen 09:00 – 17:00                                                                                                             

Délka prohlídky: cca 45 minut                                                                                                                Maximální počet osob v prohlídce: 25                                                                                                                                                                                         III. Zámecká zahrada bez průvodce                                                                                                     duben a říjen 10:00 - 16:00
květen a září 09:00 - 16:00
červen 09:00 - 16:00, o víkendech, svátku do 17:00
červenec a srpen 09:00 – 17:00

Délka prohlídky: individuální                                                                                                                          Maximální počet osob v prohlídce: není určeno                                                                                                                                                                                              IV. Výstavní síně v předzámčí
duben a říjen 10:00 - 16:00
květen a září 09:00 - 16:00
červen 09:00 - 16:00, o víkendech, svátku do 17:00
červenec a srpen 09:00 – 17:00

Délka prohlídky: individuální                                                                                                                          Maximální počet osob v prohlídce: do 45


Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1. Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena od 08:45, v dubnu a září 9:45
2. Čas první prohlídky a intervaly mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 45 osob pro základní návštěvní okruh, 25 osob pro návštěvní okruh II., a to včetně osob neplatících (návštěvníci
s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Maximální doba pro začátek prohlídky pro skupinu menší než 10 osob je 30 minut od jejího příchodu.
4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

Článek 3 - VSTUPNÉ
1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). U návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je prohlídka platná.
3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný Cenový výměr.

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto Návštěvního řádu považován za
Návštěvníka a je povinen se řídit tímto Návštěvním řádem.
2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup pouze v doprovodu dospělých, kteří jsou za chování dětí zodpovědní. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu objektu se řídí obecně závaznými předpisy.
3. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
4. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru jakákoli zavazadla a jiné předměty mimo k tomu vyhrazené prostory.
5. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK
1. Návštěvníci jsou v objektu povinni řídit se pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.
3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.
4. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Případná místa pro kouření jsou vyhrazená piktogramem. V případě požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.
5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno do objektu vnášet jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.
6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.
7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).
9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekty, jejich sbírky, zahradu i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
b) během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;
c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
e) vhazovat cokoli do kašen, valu a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;
f) jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;
g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť,
h) krmit (mimo pečiva) nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná v areálu objektu
i) umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je vstup s velkými psy a jinými zvířaty zcela zakázán.
10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
11. V interiérech objektu, či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky.
V prostoru zámecké zbrojnice na trase I. je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace zcela zakázáno.
12. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
13. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kromeříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži.
14. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.
15. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu, do jehož kompetence spadá také řešení případných sporných záležitostí.

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Kroměříži tel.: 573 301 411, e-mail: ups.kromeriz.pr@npu.cz.
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 24. 3. 2016 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 27. 3. 2014.

Správa památkového objektu                                                                                                                               Bc. Martina Rudolfová, kastelánka SZ Lysice

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Kroměříži
Ing. Jan Slezák, ředitel NPÚ úps v Kroměříži